Sede electrónica

Concellería de Xuventude

Presentación

A Concellería de Xuventude ten como obxectivo principal a planificación, xestión, desenvolvemento e coordinación da programación municipal destinada á poboación de entre 12 e 30 anos.

A través da Oficina de Información Xuvenil (OIX) préstanse servizos de información e asesoramento á xuventude do concello sobre aqueles temas relacionados con diferentes ámbitos do seu interese.

Servizos que prestamos

 • Informamos á xuventude en relación cos programas e actividades que levamos a cabo e os servizos que prestamos.
 • Asesoramos e orientamos ás mozas e mozos a través das Asesorías Xuvenís, sobre os seguintes temas:

Asesoría Xurídica Presta asistencia en temas xurídicos que afectan á xuventude, tales como dereitos das mozas e mozos, interpretación de textos legais, información en relación coa vivenda (bolsas, hipotecas, subvencións, contratos, dereitos e deberes do inquilino e do propietarios, seguros, etc.).

Asesoría Sexual Ofrece información e asesoramento sobre temas relacionados coa sexualidade, orientando tanto ás familias como aos adolescentes.

Asesoría Psicolóxica É un servizo de atención psicolóxica, onde se poden plantexar aspectos persoais, emocións, pensamentos ou condutas que preocupan ás mozas e mozos e que interfiren no seu desenvolvemento.

 • Programamos, organizamos e coordinamos o Arde Lucus, unha festa de carácter histórico na que se celebra o solsticio de verán e conmemórase o pasado romano da cidade.
 • Xestionamos o uso de espazos e locais na Casa da Música para o desenvolvemento de actividades de forma regular e continuada ou ben de maneira puntual. Contamos con dous locais de ensaio para os grupos musicais que figuren inscritos no censo musical do Concello e cunha sala multifuncións onde as mozas e mozos poden reunirse para empregar os xogos que temos á súa disposición e organizar concertos.
 • Organizamos, executamos e coordinamos programas dirixidos á xuventude,como:

PreviLugo Trátase dun programa de intervención socioeducativa nos centros educativos da cidade, públicos e concertados. Realízanse obradoiros para o alumnado e para docentes, abordando as seguintes materias:

 • Educación afectivo-sexual.
 • Resolución de conflitos.
 • Consumo responsable.
 • Prevención da violencia.
 • Promoción da saúde.
 • Habilidades sociais.
 • Técnicas de estudo.
 • Culturas para convivir.

Movida Alternativa Xuvenil (MAX) Constitúe unha alternativa de ocio nocturno, un espazo para que as mozas e mozos da cidade poidan gozar dun tempo de lecer distinto ao convencional na fin de semana.

Outras actuacións Encamiñadas a coñecer as inquedanzas da xuventude do Concello, co obxecto que nos fagan chegar as súas suxestións.

 • Organizamos cursos de formación para facilitar a adaptación dos perfís profesionais da xuventude ás demandas do mercado laboral
 • Organizamos cursos de interese para a xuventude, nas seguintes disciplinas: maxia, formación musical (guitarra, guitarra eléctrica, baixo eléctrico, percusión e técnica vocal), etc.
 • Programamos e realizamos actividades do tempo de lecer, dirixidas á xuventude, que teñen como fin fomentar un ocio saudable entre a mocidade da cidade: Actividades de animación sociocultural nas diferentes zonas da cidade, Campamentos urbanos, e Excursións a lugares de interese para a xuventude.
 • Organizamos e realizamos xogos, tales como “Na Busca do Tesouro”.
 • Organizamos e coordinamos programas específicos en datas puntuais, como Nadal, Entroido, etc.
 • Realizamos as inscricións para cursos, talleres e actividades.
 • Xestionamos o censo musical do Concello de Lugo mediante a tramitación de altas, baixas e modificacións de datos dos grupos musicais inscritos.
 • Expedimos o Carné Xove.
 • Tramitamos subvencións en réxime de concorrencia competitiva a asociacións que desenvolven programas para a xuventude.

Os nosos compromisos

 • Asesorar ás usuarias e aos usuarios sobre as materias do seu interese, de maneira gratuíta. Realízase a atención de maneira individual e personalizada, a través de profesionais que garanten un ambiente agradable, tranquilo e confidencial.
 • Dispor dun mínimo de 3 orientadores nas distintas materias, nas Asesorías Xuvenís. Este servizo está dispoñible durante 9 horas semanais (3 horas por cada Asesor e materia), de luns a venres.
 • Publicar e difundir a información de interese a través dos taboleiros informativos da OIX, da web municipal e de carteis publicitarios.
 • Programar, organizar e coordinar anualmente o Arde Lucus.
 • Contestar ás solicitudes de reservas para uso de espazos e locais na Casa da Música no prazo máximo de 5 días laborais, unha vez recibida a documentación requirida, de acordo coas bases reguladoras.
 • Contestar ás solicitudes de reservas para uso de espazos e locais na Casa da Música no prazo máximo de 5 días laborais, unha vez recibida a documentación requirida, de acordo coas bases reguladoras.
 • Programar e realizar durante o ano diversas actividades do tempo de lecer.
 • Realizar as inscricións en cursos, talleres e actividades de maneira inmediata, unha vez recibida a documentación requirida, de acordo coas bases reguladoras.
 • Tramitar a alta no censo musical do Concello de Lugo de maneira inmediata, unha vez recibida a documentación requirida, de acordo coas bases reguladoras.
 • Tramitar a baixa no censo musical do Concello de Lugo de maneira inmediata, unha vez recibida a documentación requirida, de acordo coas bases reguladoras.
 • Tramitar a modificación de datos no censo musical do Concello de Lugo de maneira inmediata, unha vez recibida a documentación requirida, de acordo coas bases reguladoras.
 • Expedir o Carné Xove no momento, unha vez recibida a documentación requirida, de acordo coas bases reguladoras.

Seguimento dos compromisos

 • Número de persoas usuarias da Oficina de Información Xuvenil no ano.
 • Número de persoas usuarias das Asesorías Xuvenís no ano.
 • Número de orientadoras e orientadores dispoñibles.
 • Número de horas semanais de asesoramento.
 • Número de folletos e carteis publicados no ano.
 • Prazo medio de contestación das solicitudes de reserva para uso de espazos na Casa da Música.
 • Número de persoas usuarias de espazos na Casa da Música no ano.
 • Número de grupos musicais usuarios da Casa da Música no ano.
 • Número de persoas usuarias de actividades da Casa da Música no ano.
 • Número de cursos formativos realizados no ano.
 • Número de actividades de tempo de lecer organizadas no ano.
 • Número de participantes nos programas e actividades.
 • Número de altas no censo musical tramitadas no momento e porcentaxe sobre as solicitadas.
 • Número de baixas no censo musical tramitadas no momento e porcentaxe sobre as solicitadas.
 • Número de modificacións de datos no censo musical tramitadas no momento e porcentaxe sobre as solicitadas.
 • Número de carnés xoves expedidos no momento e porcentaxe sobre os solicitados.

Onde estamos

Oficina de Información Xuvenil (Centro Social Uxío Novoneyra) Quiroga Ballesteros, 1 - 3º andar 27001 Lugo

Horario de atención ao público

Horario de inverno Luns a venres laborables, de 9:00 a 14:00 e de 16:30 a 19:00 Horario de verán Luns a venres laborables, de 9:00 a 14:30 e de 16:00 a 18:00

Para contactar connosco

Tel. 982 297 496 / 010 / 982 297 350 Fax 982 297 495 xuventude@lugo.gal www.lugo.es

Envíanos a túa opinión

Queremos mellorar día a día a nosa xestión. Por isto, necesitamos coñecer a túa opinión e suxestións sobre os servizos que prestamos. Agradecémosche que nola fagas chegar a través do Buzón do Cidadán