Sede electrónica

Funcionamento do rexistro electrónico

O rexistro electrónico do Concello de Lugo conta coas seguintes características:

 • Que é o rexistro electrónico? Este servizo permite a presentación por medios electrónicos das solicitudes, escritos e comunicacións dirixidos ao Concello de Lugo.
 • Acceso ao rexistro electrónico O rexistro electrónico do Concello de Lugo será accesible para calquera persoa autenticada de forma válida. Estará dispoñible as vinte e catro horas do día, os trescentos sesenta e cinco días do ano. Cando, por razóns técnicas, se poida prever que o rexistro non vai estar operativo, publicarase na sede electrónica a información sobre a suspensión temporal do servizo, a previsión da súa duración e, de ser o caso, a adopción de medidas correctivas da situación.

Para poder realizar a presentación telemática de escritos, solicitudes ou comunicacións, pode identicarse a través do sistema Cl@ve.

MÁIS INFORMACIÓN E REXISTRO: http://clave.gob.es/clave_Home/clave/queEs.html

 • Validez da presentación de solicitudes ou de escritos a través do rexistro electrónico A presentación de solicitudes, escritos ou comunicacións por medios electrónicos terá os mesmos efectos que a presentación efectuada por calquera outro medio físico, tal e como se indica na Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
 • Documentación presentada a través do rexistro electrónico En cada solicitude, escrito ou comunicación presentada no rexistro electrónico poderanse achegar un ou varios documentos. Con todo, deberanse cumprir as seguintes condicións:
  • Que todos os documentos se rexistren en los formatos permitidos (pdf, odt, ods, doc, xls, docx, xlsx, jpg, jpeg, png, tiff, bmp, txt, xml, dwg, dxf, csv, shp, zip).
  • Que o tamaño total de todos os documentos presentados non exceda dos 50 MB.

No caso de que os documentos presentados incorporen algunha sinatura electrónica, o sistema respectará esta sinatura e non se engadirá unha segunda sinatura adicional. Pola contra, en todos os demais casos a persoa solicitante asinará tanto a solicitude como os documentos anexos mediante o certificado que seleccione no momento da presentación.

 • Acreditación da información presentada no rexistro electrónico O rexistro electrónico rexerase pola data e a hora oficiais desta sede electrónica. A data de entrada ou de saída acreditarase mediante un servizo de consignación electrónica de data e hora. Para os efectos do cómputo de prazos, a recepción de documentos nun día inhábil entenderase efectuada o primeiro día hábil seguinte. O rexistro electrónico emitirá automaticamente un recibo co número de entrada oficial no Rexistro do Concello de Lugo e coa data e a hora de presentación, así como unha listaxe de todos os documentos presentados. A non-emisión do recibo ou a recepción dunha mensaxe de erro ou de deficiencia na transmisión implica que non se produciu a recepción. O recibo emitido polo rexistro electrónico conterá unha sinatura electrónica realizada mediante selo de órgano do Concello de Lugo, que acreditará de modo automatizado a identidade do Concello de Lugo como garante do acto realizado. A Administración Municipal eliminará aqueles documentos ou solicitudes que supoñan un risco para a seguridade do sistema. Nese caso, non se terá por presentado o documento ou solicitude comunicándoselle á persoa interesada a súa eliminación.
 • Consulta da documentación presentada no rexistro electrónico Calquera persoa física ou xurídica que presente algunha instancia, solicitude ou escrito a través deste rexistro electrónico pode consultar de maneira electrónica a documentación presentada, sen necesidade de acudir de forma presencial ao Concello de Lugo. Para iso, debe identificarse mediante certificado electrónico ou Cl@ve, e na sección Trámites / Cartafol cidadán terá acceso para cada expediente aos escritos presentados por rexistro. Compre destacar que só se terá acceso á documentación presentada no caso de acceder co mesmo certificado electrónico que o utilizado na presentación inicial dos documentos por rexistro electrónico, ou ben cun diferente pero consignado ao mesmo NIF.
 • Outras canles alternativas ao rexistro electrónico: Sempre que a normativa vixente e a regulación do trámite así o contemplen, dispón das seguintes posibilidades: