Sede electrónica

Cuestións frecuentes

Que é a sede electrónica?: A Sede electrónica do Concello do Lugo é o sitio na internet desde o que poderá realizar os trámites administrativos que requiran identificación por parte do cidadán ou da administración.  

Para que se crea a sede electrónica?: A sede ponse en marcha de cara a establecer un servizo a través do cal vostede poderá relacionarse co Concello de Lugo por medios electrónicos durante todos os días do ano e as vinte e catro horas do día.

É o mesmo a sede electrónica do Concello de Lugo que o portal web desta institución?: Non son o mesmo: o portal ten un obxectivo principalmente informativo mentres que a sede é un sitio seguro onde realizar tramitacións de maneira electrónica nunha contorna  segura.  

Que se pode facer na Sede electrónica?: Pódese presentar documentación a través do rexistro electrónico, consultar o estado dos seus expedientes, recibir notificacións electrónicas e realizar xestións que ata agora se viñan realizando de forma presencial.  

É seguro utilizar os servizos da Sede?: Si. Os trámites da sede electrónica do Concello de Lugo realízanse en condicións seguras e fiables. Para isto, entre outras medidas de seguridade, emprégase un protocolo seguro de comunicacións (HTTPS) co que se logran conexións máis seguras na rede e que a información viaxe cifrada. Por outra banda, emprégase un certificado de sede electrónica, que permite garantir a identidade do Concello, e o uso do certificado dixital (ou Cl@ve) pola Cidadanía asegura que é quen di ser.

Teñen a mesma validez as xestións realizadas na Sede que de forma presencial?: Si, teñen a mesma validez os trámites realizados a través da sede electrónica que os efectuados de forma presencial. Neste sentido cabe salientar que para cada solicitude presentada na sede, o sistema entregará á persoa interesada o xustificante da presentación electrónica realizada. Nel incluiranse elementos como o número de rexistro, a data e hora de presentación, o CSV ou o selado polo servidor do Concello que garanten a confidencialidade, a integridade e o non repudio da operación realizada.

Cando e como pode utilizarse a sede electrónica?: Poderá acceder a ela e realizar trámites durante 24 horas os 365 días do ano desde calquera lugar. En todo caso teña en conta que os realizados en días inhábiles entenderanse efectuados na primeira hora hábil do primeiro día hábil seguinte.

Cal é o horario do rexistro electrónico do Concello de Lugo?: O rexistro electrónico estará en funcionamento durante as vinte e catro horas do día, todos os días do ano. Non obstante, no rexistro electrónico non aparecerán realizadas nin anotadas saídas ou entradas de escritos e comunicacións en períodos inhábiles. Por elo unha entrada presentada nun período inhábil entenderase como efectuada na primeira hora hábil do primeiro día hábil seguinte. Neste sentido compre ter en conta que o horario do rexistro é de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres correspondentes a días hábiles. Pode consultar o calendario de días inhábiles na sección Calendario de días inhábiles.

Que data e hora se ten en conta para o cómputo de prazos?: Para o cómputo de prazos en calquera trámite teranse en conta a data e hora oficial da sede como as de validez legal. Non se considerarán, por tanto, as do equipo desde o que se realice a tramitación. Ademais para o cómputo de tempos utilizarase a data e hora de finalización do trámite (cando o cidadán firme a solicitude e/ou documentos e reciba o recibo correspondente do rexistro), non as de cando se accedeu ao trámite para inicialo.

Como se establecen a hora e data oficiais da sede?: A data e a hora da sede sincronízanse coas que o Real Instituto e Observatorio da Armada establece como oficiais.

Como se pode iniciar un trámite?: Para poder iniciar un trámite nesta sede precisa identificarse ante ela. Para iso debe dispor dun certificado electrónico válido ou estar dado de alta non sistema de claves concertadas Cl@ve  da Administración Xeral do Estado. Unha vez realizada a identificación, na sección Catálogo de procedementos atopará os procedementos oficiais que permiten a súa iniciación por medios electrónicos. Cada un deles conta cun formulario de solicitude específico que deberá dilixenciar e ao que poderá achegar un ou varios documentos. Por último a solicitude e os documentos anexos deberán ser asinados e a sede permitirá a súa presentación por vía electrónica no Rexistro do Concello de Lugo.

Quen pode consultar o estado dous meus expedientes?: A consulta é unha xestión de carácter persoal, polo que só a pode realizar a mesma persoa que iniciou o procedemento (ou no seu defecto quen estea especificamente habilitado para iso) mediante a autenticación co seu correspondente certificado electrónico. Por iso, é esencial a custodia segura do seu certificado electrónico e das claves e contrasinais correspondentes.

Que é un certificado electrónico?: Un certificado electrónico é un documento emitido e asinado por unha autoridade de certificación que identifica a unha persoa (física ou xurídica) e vincúlaa cunha clave pública e unha clave privada. O certificado permite a identificación do seu titular (xa que leva asociada información como o nome e apelidos, NIF e correo do titular). Ademais as claves pública e privada asociadas fan posible que se utilice para asinar electrónicamente e/ou encriptar documentos.  

Que tipo de certificados electrónicos hai?: Atendendo ao soporte no que se ofrecen, hai dous tipos de certificado:

  • Certificado de software: trátase dun ficheiro que se almacena no computador da persoa que o usa, ou que se instala no servidor dunha empresa ou administración responsable dun servizo en liña. É o caso dos certificados ofrecidos pola FNMT ou Camerfirma.
  • Certificado en soporte hardware (tarxeta): corresponde a cando o certificado electrónico atópase nunha tarxeta criptográfica. O exemplo máis estendido é o DNIe.

Segundo o/a solicitante, existen distintos tipos segundo se trate de persoas físicas, persoas xurídicas ou representantes. Nos seguintes links poderán acceder á información ofrecida polas entidades certificadoras máis comúns

http://www.fnmt.es/

https://www.camerfirma.com/certificados

Que configuración debe ter o computador para utilizar un certificado electrónico na sede do Concello de Lugo?: Depende do certificado que utilice, o seu sistema operativo e o seu navegador. Dada a gran cantidade de combinacións existentes non é posible describir aquí todas as opcións, por favor consulte a axuda ou documentación dos que utilice.

Podo utilizar varios certificados?: Pode ter máis dun certificado no seu computador xa que no momento en que sexa necesario o seu uso preguntaráselle cal desexa utilizar.

Que certificados se admiten na sede electrónica do Concello de Lugo?:  Nestes momentos, a sede electrónica do Concello de Lugo considera válidos todos os certificados que admite a plataforma @firma. Podar consultar a listaxe de certificados válidos nesta ligazón.

Como podo obter un certificado electrónico?: O procedemento habitual consiste en realizar a solicitude do certificado a través do sitio web da autoridade de certificación correspondente. Posteriormente, a persoa solicitante debe acreditar a súa identidade nalgunha das oficinas habilitadas pola entidade certificadora, onde obterá o código de solicitude que lle permite abordar o último paso: a descarga do certificado vía internet. Nestas ligazóns facilítase a información necesaria para a obtención dos certificados electrónicos más estendidos:

DNI electrónico (DNIe)

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre

Camerfirma

Os certificados electrónicos teñ validez ilimitada?: Os certificados electrónicos teñen un período de validez. Unha vez caducado, non servirá para asinar nin para identificarse. Cada provedor de certificación establece uns prazos antes de que o certificado caduque para poder renovalo sen necesidade doutra identificación. No caso dos certificados da FNMT, teñen unha validez de 36 meses e se poden renovar durante os dous meses anteriores á súa caducidade. Os certificados incluídos na tarxeta do DNIe teñen unha validez de 30 meses (aínda que esta tarxeta podar ter unha validez de ata dez anos, dependendo da idade da persoa).  

Como podo renovar o meu certificado electrónico?: Se o certificado caduca, hai que volver realizar todo o proceso de solicitude. Porén, un certificado tamén se pode renovar antes de que caduque, caso no que o proceso é máis sinxelo xa que non requirirá dunha solicitude nova e a acreditación da identidade, ademais de presencialmente, tamén pode efectuarse a través de internet co certificado dixital que se vai a renovar ou con outro asociado a esa mesma persoa e que estea en vigor.

Que é a sinatura electrónica?: A sinatura electrónica é un conxunto de datos xerados mediante un proceso baseado en criptografía de dobre clave (clave pública e privada) que permite:

  • Asegurar o non repudio xa que identifica o asinante coma se da firma manuscrita se tratase.
  • Garantir a integridade dun documento (isto é, que non foi modificado dende que se asinou).

É necesario identificarse para usar calquera elemento da sede electrónica?: Non. A consulta da páxina inicial da sede electrónica e o acceso e uso dalgúns contidos e servizos non precisa autenticación. Si será precisa a autenticación para acceder á tramitación electrónica de expedientes.  

Que formatos de documentos pódense utilizar na sede electrónica?: O formato utilizado é PDF, un estándar aberto amplamente difundido que ademais permite a súa firma de forma sinxela e segura.

Como podo consultar o estado dos meus trámites?: Para consultar o estado no que se atopan os seus trámites só ten que identificarse e acceder á sección A miña sede. Unha vez dentro, poderá consultar a listaxe dos seus expedientes e das tramitacións que ten pendentes.

Para que se emprega o Código Seguro de Verificación (CSV)?: Os documentos electrónicos asinados polo Concello de Lugo conteñen un CSV impreso, é dicir, un código que identifica, de forma única, o seu contido. Este código serve para comprobar a autenticidade das copias en papel dos documentos asinados electronicamente.  

Que é a copia imprimible dun documento?: Trátase dunha versión xerada a partir dun documento electrónico que incorpora elementos como o Código Seguro de Verificación (CSV) que permiten a súa verificación e validación se se distribúe impresa.

Que é Cl@ve?: Cl@ve é un sistema xestionado pola Administración Xeral do Estado, orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que o/a cidadán/a poida identificarse ante a Administración mediante o mecanismo máis conveniente en función do trámite que queira realizar e da maneira máis sinxela posible, de entre as seguintes: 

  • certificado electrónico/DNI-e,
  • Cl@ve PIN,
  • Cl@ve Permanente,
  • Cl@ve para cidadáns da UE.

Estes mecanismos permitenlle á cidadania identificarse á hora de realizar o trámite. Para o seu uso, algúns dos mecanismos esixen rexistrarse en Cl@ve. Pode consultar máis información na páxina oficial de Cl@ve nesta ligazón.

Como rexistrarse en Cl@ve?: Só necesita rexistrarse en Cl@ve para usar Cl@ve PIN e Cl@ve PERMANENTE, non é necesario se utiliza Certificado electrónico ou DNI Electrónico. Pode consultar máis información na páxina oficial de Cl@ve neste ligazón.  

Que é AutoFirma?: AutoFirma é unha aplicación de escritorio desenvolvida pola Administración Xeral do Estado, que lle permite realizar a sinatura electrónica dun trámite da sede no seu equipo local dunha forma sinxela, e sen necesidade de utilizar miniaplicacións, o que lle permite facer uso de navegadores web que xa non dan soporte a esta tecnoloxía. Pode descargar a aplicación e consultar o proceso de instalación de AutoFirma na seguinte ligazón.  

Como instalar AutoFirma?:A aplicación AutoFirma dispón de versións para Microsoft Windows, Linux e Mac OS na súa páxina oficial. Pode descargar a aplicación e consultar o proceso de instalación de AutoFirma na seguinte ligazón