Sede electrónica

Funcionamento da notificación electrónica

O servizo de Notificacións electrónicas permite a cualquera persoa física ou xurídica recibir por vía telemática as notificacións administrativas.

É a canle a través da cal as persoas obrigadas a relacionarse por medios electrónicos coa  Administración reciben todas as súas notificacións, substituindo ás notificacións en papel. As persoas que non estean obrigadas a relacionarse por este medio, tamén poden utilizalo voluntariamente e, no caso contrario seguirán recibindo as súas notificacións por correo postal.

¿Qué preciso?

  • Identificarme mediante certificado de sinatura electrónica ou medio de identificación electrónica admitido.
  • Ter unha dirección de correo electrónico (no caso de usuarios obrigados).

¿Cómo funciona?

A notificación electrónica substitúe ás notificacións por correo postal. Recomendámoslle  que acceda frecuentemente á conta de correo electrónico que dera de alta previamente, na cal recibirá os avisos da Sede electrónica municipal, onde se lle informe da posta a disposición da notificación.

Cada vez que se poña a disposición unha notificación electrónica enviarase un correo electrónico informativo á dirección de correo electrónico indicada. Este correo electrónico só ten efectos informativos.

Transcorridos 10 días naturais desde a posta a disposición da notificación electrónica sen ter accedido a esta, entenderase que a notificación foi rexeitada e surtirán os efectos previstos nos artigos 41.5 y 43.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedimiento Administrativo Común das Administraciones Públicas, dándose por notificado o acto a todos os efectos.