Sede electrónica

Guías de axuda

INICIO DA TRAMITACIÓN DUN EXPEDIENTE

Para iniciar un expediente desde a sede electrónica do Concello de Lugo é preciso acceder á sección Catálogo de procedementos habilitados.

Identificado o tipo de expediente é posible:

 1. Acceder á ficha detallada do expediente (para o que se debe pulsar sobre os datos do mesmo).
 2. Comezar a tramitación (para o que debe facerse clic en Iniciar trámite).

A ficha detallada inclúe unha descrición do obxecto, condicións de tramitación e demais características do procedemento. E nela ofrécese tamén unha ligazón para iniciar o trámite.

A continuación descríbese o proceso asociado a este inicio de trámite.

 • Identificación.

No caso de que non se estea autenticado na plataforma, ao pulsar en Iniciar Trámite accederase á xanela de identificación ante a sede electrónica.

 • Instrucións de tramitación.

Unha vez completada a autenticación accédese a unha pantalla na que se mostran unhas instrucións de como avanzar ao longo da tramitación.

Para comezar é preciso pulsar no ligazón Solicitude ou en Iniciar Trámite. Alternativamente pódese abandonar o proceso facendo clic en Saír .

 • Cumprimentar os formularios.

O primeiro paso corresponde ao acceso ao formulario do procedemento. Para iso na xanela que se mostra débese pulsar na ligazón ao formulario.

Ademais, dúas iconas permiten coñecer se o formulario é de obrigado cumprimentado e se se cubriu xa ou non.

Accédese entón ao formulario que debe cubrirse.

Nel os datos do titular aparecen cubertos a partir da información do certificado usado para autenticarse ante a sede electrónica.

Pola súa banda, os campos obrigatorios márcanse cunha cor diferenciada.

Unha vez cuberto o formularios débese pulsar en Gardar e continuar.

Ao facelo a sede mostrará unha mensaxe de confirmación, e volverase á xanela do asistente de tramitación, onde o usuario deberá Gardar e Continuar para avanzar ao seguinte paso.

 • Anexado de documentos.

O seguinte paso marcado polo asistente de tramitación é o anexado de documentos á solicitude.

Estes documentos deben cumprir as seguintes condicións:

 • Como máximo poderán ser dez arquivos.
 • O peso máximo será de 50 MB.
 • O peso máximo de cada documento individual será de 10 MB.
 • O formato do arquivo debe ser PDF/PDF.

Para realizar a carga é preciso pulsar na ligazón Engadir documentos adicionais.

Isto levará a un formulario cos seguintes elementos:

 • Unha área de texto en que se debe indicar o título ou descrición do documento (cun máximo de 250 caracteres).
 • Unha ligazón Subir documento que abre unha xanela para seleccionar o arquivo no equipo local.
 • Envío

Finalizada a carga dos ficheiros é posible continuar á seguinte fase da tramitación, que consistirá en confirmar a presentación da instancia asinando electronicamente a tramitación.

Neste caso o asistente mostra un resume da solicitude (que inclúe os datos dos solicitantes, os documentos achegados e o arquivo da propia solicitude) e unha ligazón para asinar e enviar a solicitude.

Para realizar esta firma, e a fin de evitar as limitacións que a navegadores web impoñen ao uso de tecnoloxía Xava, utilizarase o programa AutoFirma da Adminsitración Xeral do Estado que o usuario poderá instalar no seu equipo.

Cando a tramitación conclúa con éxito, a sede electrónica ofrecerá un xustificante da devandita presentación no Rexistro Electrónico do Concello, que incluirá datos como os nomes dos ficheiros anexos, unha pegada ou hash do contido de cada ficheiro anexo, o código de verificación do documento (CSV) ou o número de rexistro xerado no rexistro do Concello de Lugo.