Sede electrónica

Tesourería Municipal

Presentación

A Tesourería Municipal pertence á Área de Economía e Emprego e a súa función comprende o manexo e a custodia de fondos, valores e efectos do Concello e a realización dos servizos de recadación.

Servizos que prestamos

 • Información a contribuíntes e provedores en relación cos trámites que se realizan e cos expedientes en trámite.
 • Realización de todos os pagamentos do Concello e o seu rexistro contable.
 • Organización e xestión da recadación tributaria e non tributaria:
  • Determinación dos prazos e medios de ingreso.
  • Convenios de colaboración con entidades colaboradoras na recadación.
  • Remisión ás entidades colaboradoras dos datos precisos para efectuar a recadación.
  • Cobro en efectivo na caixa municipal.
  • Contabilización de todos os ingresos.
  • Xestión de domiciliacións bancarias.
 • Xestión da recadación en vía executiva:
 • Ditamento de providencias de constrinximento.
 • Realización de embargos.
 • Derivación da responsabilidade.
 • Custodia de fondos, valores e efectos.
 • Tramitación de expedientes de devolución de ingresos indebidos.
 • Tramitación de expedientes de aprazamento e fraccionamento de débedas tributarias.
 • Emisión de certificacións de estar ao corrente co Excmo. Concello de Lugo.
 • Resolución de recursos de reposición contra os trámites relativos ao procedemento de recadación.
 • Emisión de informes e incoación dos expedientes en relación co Tribunal Económico Administrativo.

Os nosos compromisos

 • Atender e informar ao público de maneira correcta, rápida e eficiente.
 • Responder ás consultas formuladas polas persoas interesadas, tanto presencial como telefonicamente, no día.
 • Responder ás consultas formuladas por escrito no prazo máximo de 10 días hábiles.
 • Realizar os pagamentos no prazo máximo de 10 días hábiles, unha vez recibido o mandamento de pago con todos os requisitos imprescindibles para efectualo.
 • Resolver os expedientes de devolución de ingresos indebidos no prazo máximo de 90 días hábiles.
 • Resolver os expedientes de aprazamento e fraccionamento de débedas tributarias no prazo máximo de 30 días hábiles, unha vez recibida toda a documentación necesaria.
 • Emitir as certificacións de estar ao corrente co Excmo. Concello de Lugo no prazo máximo de 10 días hábiles.

Seguimento dos compromisos

 • Número de consultas presenciais atendidas no día e porcentaxe sobre o total.
 • Número de consultas telefónicas atendidas no día e porcentaxe sobre o total.
 • Número de consultas por escrito contestadas no prazo máximo de 10 días hábiles e porcentaxe sobre o total.
 • Número de pagamentos realizados no prazo máximo de 10 días hábiles e porcentaxe sobre o total.
 • Número de expedientes de devolución de ingresos indebidos resoltos no prazo máximo de 90 días hábiles e porcentaxe sobre o total.
 • Número de expedientes de aprazamento e fraccionamento de débedas tributarias resoltos no prazo máximo de 30 días hábiles e porcentaxe sobre o total.
 • Número de certificacións de estar ao corrente co Excmo. Concello de Lugo emitidas no prazo máximo de 10 días hábiles e porcentaxe sobre as solicitadas.

Onde estamos

Centro de Servizos Municipais
Ronda da Muralla, 197 - Baixo 27002 Lugo

Horarios de servizo

Horario de caixa Luns a venres laborables, de 9:00 a 13:30 Atención ao público Luns a venres laborables, de 9:00 a 13:30

Para contactar connosco

Tel. Información xeral 982 297 183 / 982 297 168 Tel. Recursos de reposición 982 297 296 Fax 982 297 357 010@lugo.gal www.lugo.es

Envíanos a túa opinión

Queremos mellorar día a día a nosa xestión. Por isto, necesitamos coñecer a túa opinión e suxestións sobre os servizos que prestamos. Agradecémosche que nola fagas chegar a través do Buzón do Cidadán