Pagamento de recibos

   Non poderá pagar no caso de que o seu recibo estea domiciliado

   Poderase efectuar o pagamento, sen coste para o contribuinte:

        - ABANCA : con tarxetas da propia entidade financeira.

        - LA CAIXA : con calquera tarxeta de calquera entidade financeira.

   Deberá informar o número de referencia e o importe do recibo
logo Concello de Lugo
NOTA DE LIQUIDACION E CARTA DE PAGAMENTO
IMPOSTO XXXXXXXX XXXXXXXX
C.P.R. XXXXXXXXX
Demo pago recibosPERIODO DE PAGAMENTO DESDE/ATA Nº EMISORA Nº REFERENCIA IDENTIFICACION IMPORTE A PAGAR
Segundo datos recibo 270283 XXXXXXX
IMPOSTOS SOBRE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX      XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
REFERENCIA DOMICILIACION RECIBO/EXERCICIO N.I.F./LIBRADO
XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX
EXERCICIO LIQUIDACION XXXX
DATA EMISION XX/XX/XXXX
Este impreso carece de valor sen a
validación ou sinatura autorizada

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Concello de Lugo